Авансовый отчет. Бланк авансового отчета

В связи с принятием Налогового Кодекса налоговой администрацией был разработан новый бланк авансового отчета. Порядок составления авансового отчета утвержден Приказом Государственной налоговой администрацией Украины от 23.12.2010 № 996. Отметим, что на данный момент приказ еще не вступил в силу. Данные изменения будут действовать после официального опубликования приказа.

В соответствие с новым порядком отчет надо будет предоставлять в бухгалтерию до окончания 5 банковского дня (а не 3 как на данный момент). Исключением составляет только средства выданные работнику на платежную карточку. Если работник получил средства с помощью банковских карточек, то он обязан подать отчет как и прежде за три банковских дня после окончания командировки.

Наказ Державної податкової адміністації України від 23.12.2010 № 996

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2011 р.
за N 44/18782

Про затвердження форми Звіту
про використання коштів, виданих на відрядження
або під звіт, та Порядку його складання

Відповідно до підпункту 170.9.2 пункту 170.9 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України  та статті 8 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” наказую:

1. Затвердити форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт , та Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (додаються).

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.):

2.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

2.2. Забезпечити оприлюднення наказу у встановленому порядку.

3. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести наказ до відома підпорядкованих органів державної податкової служби та платників податків.

4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА від 19.09.2003 N 440 “Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання вказаного Звіту”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2003 за N 915/8236.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.
Голова О.О.Папаіка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.12.2010 N 996

ЗВІТ
про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.12.2010 N 996

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 січня 2011 р.
за N 44/18782

ПОРЯДОК
складання Звіту про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт

1. Вимоги щодо надання коштів на відрядження встановлено підпунктом 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 розділу III Податкового кодексу України  (далі – Кодекс) та іншими нормативно-правовими актами, пов’язаними із службовими відрядженнями у межах України та за кордон.

2. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі – Звіт), подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.
За наявності надміру витрачених коштів така сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.
Дія абзаців першого та другого цього пункту поширюється також на витрати, пов’язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, оплачених з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів.
При цьому, якщо під час службового відрядження платник податку отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає Звіт і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження. Відрядженій особі – платнику податку, який застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, і строк подання Звіту не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (самозайнята особа) може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з’ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами).

3. Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк (до закінчення третього або п’ятого, а в окремих випадках десятого чи двадцятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт), то така сума підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу  за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. У разі недостатності суми доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до повної сплати суми такого податку.

4. У разі коли платник податку припиняє трудові або цивільно-правові відносини з особою, що видала такі кошти, сума податку на доходи фізичних осіб утримується за рахунок останньої виплати оподатковуваного доходу під час проведення остаточного розрахунку, а у разі недостатності суми такого доходу непогашена частина податку включається до податкового зобов’язання платника податку за наслідками звітного (податкового) року.
Якщо повне утримання такої суми податку є неможливим внаслідок смерті чи визнання платника податку судом безвісно відсутнім або оголошення судом померлим, така сума утримується під час нарахування доходу за останній для такого платника податку податковий період, а в непогашеній частині визнається безнадійною до сплати.

5. Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримала такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.
До суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків у межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі III Кодексу, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.
Фізична особа, що отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: “Звіт перевірено”, “Залишок унесений (перевитрата видана) у сумі за касовим ордером”, бухгалтерських проводок, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, що надала такі кошти; “Звіт затверджено”, які підписуються керівником (податковим агентом).
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяк

Скачать бланк авансового отчета