ПКМУ от 07.11.07 № 1294 “Про упорядочении структуры и условий денежного обеспечения военослужащих, лиц рядового и начальствующего состава&quot

набрав чинності 01.01.2008, остання редакція – 31.10.08

Кабінет Міністрів України

Постанова
від 7 листопада 2007 р. № 1294
Київ

Про упорядкування структури та умов грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового
і начальницького складу

{Установити, що розмір грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, що сталися до набрання чинності цією Постановою КМ, визначається відповідно до розміру грошового забезпечення (посадового окладу, окладу за спеціальне звання, відсоткової надбавки за вислугу років та щомісячної 100-відсоткової надбавки відповідно до законодавства) за останньою посадою, яку займали такі особи на день загибелі (смерті), поранення (контузії; травми або каліцтва) чи інвалідності, згідно з Постановою КМ №644 від 16.07.2008}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №911 від 16.10.2008}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

2. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством транспорту та зв’язку, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Службою безпеки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Службою зовнішньої розвідки, Державним департаментом з питань виконання покарань (далі – державні органи).

3. Затвердити:

схеми посадових окладів військовослужбовців та курсантів навчальних закладів у розмірах згідно з додатками 1-8;

схеми посадових окладів осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 9-23;

схеми окладів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатком 24;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з додатками 25-28.

4. Умови оплати праці державних службовців та інших працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ, закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери.

5. Надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:

1) установлювати:

посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, – у розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами згідно з додатками 1-23 за аналогічними посадами;

надбавку за виконання особливо важливих завдань під час проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу – у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, військовослужбовцям органів (підрозділів) Державної прикордонної служби, Морської охорони, що безпосередньо забезпечують охорону ділянок кордону, здійснюють прикордонний контроль і пропуск через кордон, військовослужбовцям Служби безпеки, які безпосередньо здійснюють заходи, пов’язані з виконанням завдань державної безпеки, військовослужбовцям розвідувальних органів, які безпосередньо виконують функції з добування інформації, забезпечують та беруть участь у спеціальних заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за виконання спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Служби безпеки за службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами міліції – у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань. У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка скасовується або розмір її зменшується;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 3-7 відсотків нижче від визначеного схемою розміру посадового окладу відповідного керівника;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із забезпечення державної безпеки, військовослужбовцям Управління державної охорони, які забезпечують державну охорону органів державної влади та посадових осіб України – в розмірі до 70 відсотків посадового окладу;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, особам середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність – в розмірі до 50 відсотків посадового окладу; {Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №911 від 16.10.2008}

2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення;

3) надавати військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при щорічній основній відпустці у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

6. Виплачувати:

1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 29;

2) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які займають посади, пов’язані з необхідністю знання та використання іноземної мови: однієї західноєвропейської – у розмірі 10 відсотків, двох і більше – 25; однієї східної – 15, двох і більше мов, одна з яких східна, – 35 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням;

4) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу – в розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

5) доплату за вчене звання особам офіцерського та начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), у розмірі – 25, професора – 33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

6) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту”, – у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” – 15, “майстер спорту” – 10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесні звання:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних (територіальних) управлінь та інших органів управління військових формувань, військових комісаріатів за почесне звання “заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу за почесне звання “заслужений” – у розмірі 20 відсотків, за почесне звання “народний” – 40 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесні звання “заслужений” і “народний” виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу – у розмірах та порядку, визначених законодавством;

9) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, – в розмірі восьми, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – в розмірі 12 посадових окладів.

7. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення, визначених згідно з додатками 25-28, їх виплата провадиться в межах затвердженого фонду грошового забезпечення в обсязі до 50 відсотків установленого згідно із зазначеними додатками розміру, крім щомісячних виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу льотного та наземного складу авіації, плаваючого складу, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які виконують водолазні роботи, проходять службу в аеромобільних військах та частинах спеціального призначення, та виплати одноразової винагороди військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які знешкоджують вибухові предмети.

8. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та у військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до набрання чинності цією постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

9. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів.

10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, іншим державним органам упорядкувати у тримісячний строк перелік і розміри виплати додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

12. Державним органам:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою;

проаналізувати за підсумками I кварталу 2008 р. результати запровадження умов грошового забезпечення, визначених цією постановою, та внести у разі потреби відповідні пропозиції.

13. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності указами Президента України, що визначають умови грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу державних органів, але не раніше ніж 1 січня 2008 року.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

додатки до №1294